ترکیبات زهر زنبور عسل

مطالعات زیادی در زمینه ترکیب زهر زنبور عسل بوجود آمده است. شناسائی اساسی ترکیبات، جداسازی آنها و بررسی اثرات داروئی آن در دهه های 50 و 60 انجام گرفته است. خلاصه جامع از مطالعات ریخت شناسی دستگاه زهر، جمع آوری زهر، اثرات داروئی آن و حساسیت ها نسبت به زهر زنبور عسل و مورچه ها به عمل آمده است. 88% زهر، آب است. مقادیر گلوکز، فروکتوز و فسفولیپید زهر همانند خون زنبور است. حداقل 18 ترکیب فعال از لحاظ داروئی در آن شناخته شده است، از جمله آنزیمهای مختلف، پپتیدها و آمینها. 

خواص فیزیکی زهر زنبور عسل

زهر زنبور عسل مایع شفاف، بی بو و آبکی است. هنگام تماس پیدا کردن با غشاء مخاط یا چشمها، سبب سوزش و تحریک بسیار زیادی می گردد. زهر خشک، زرد کمرنگ است و بعضی از فرآورده های تجاری آن قهوه ای رنگ می باشند و عقیده بر این است که به علت اکسیداسیون بعضی از پروتئین های زهر حاصل می شود. زهر حاوی بعضی مواد فرار است که به سهولت طی جمع آوری از دست می روند. 


بیشتر بدانیم:

برو بالا